De AmerkantOp wil positief, snel en concreet invloed uitoefenen op vraagstukken over klimaatverandering, beleving van de leefomgeving voor bewoners en toeristen. In het gebied dat we voor het gemak ‘Amerkant’ noemen (Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout), zetten ‘boeren, burgers en buitenlui’ zich in voor landbouw, natuur, landschap, recreatie, toerisme, regionaal voedsel en educatie. Dit doen zij samen met bewoners, (agrarische) ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied in de stichting genaamd. De stichting wil dat bereiken dat mensen, organisaties en ondernemers meer samenwerken. Integrale benadering en samenwerking werkt om betere en kortere verbindingen te laten ontstaan in het gebied. Dat leidt tot meerwaarde voor bewoners en ondernemers en lokale verbetering van de leefomgeving. Met de vele verandering in onze leefomgeving blijft het zetten van stippen op de horizon een voortdurend proces. De komende maanden nemen we onder de loep in hoeverre deze veranderingen moeten leiden tot het bijstellen van de visie op de lange termijn.

Statuten

Artikel 1 Naam en zetel

 1. De naam van de stichting is: Stichting De AmerkantOp.
 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Drimmelen.
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
 4. De stichting heeft de volgende organen: het bestuur.

Artikel 2 Doelen

De stichting heeft als doel om met betrokkenen in het gebied, zoals agrarische en niet agrarische ondernemers, belangenorganisaties, bewoners en overheden, een gebiedsproces in gang te zetten en te faciliteren

a.  teneinde bij te dragen aan

 • circulaire en klimaat neutrale agrarische productie met inachtneming   dierenwelzijn;
 • regionale voedselproductie en –distributie;
 • een gezond en klimaatbestendig landschap met oog voor biodiversiteit;
 • de ontwikkeling van volksgezondheid;
 • gebiedsontwikkeling met aandacht voor cultuurhistorie;
 • productie van duurzame energie;
 • mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding;
 • gerichtheid op het bestaan van vitale agrarische gezinsbedrijven.
 • deze onderwerpen meer op elkaar af te stemmen en met elkaar te   integreren;

b. in het gebied landbouw, natuur, landschap, recreatie, toerisme, regionaal voedsel, duurzame energie en educatie meer met elkaar te integreren en    samen te laten werken;

c. breder waardemodellen en waardeketens te creëren voor het gebied, de bewoners en de ondernemers. Daardoor ontstaan er hogere inkomsten op een bredere basis voor de agrariërs en betere omstandigheden voor bodem en biodiversiteit. Er zal ook sprake zijn van meer beleving voor bewoners en toeristen en er wordt beter ingespeeld op vraagstukken rondom klimaatverandering en de energietransitie. De stichting heeft voorts ten doel al hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is, ten uitvoer te brengen. Het gebied bestaat globaal uit de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout en Moerdijk.

Het bestuur bestaat uit Piet Hermus (voorzitter), Tijmen Hoogendijk (secretaris) en Cedric Bousché (penningmeester).